compliance

Portal w Rejestrze Dzienników i Czasopism

Dodano: Październik 31, 2014 Kategoria: E-Commerce, Odpowiedzialność Autor: Marta Kwiatkowska-Cylke

Dyskusja o zasadności rejestrowania w Rejestrze Dzienników i Czasopism publikacji ukazujących się wyłącznie w Internecie prowadzona jest od kilku lat. Ustawa z dnia 24 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe - uchwalona jeszcze przed uruchomieniem pierwszych łączy internetowych w Polsce - nie reguluje wprost kwestii związanych z przekazem internetowym,. W efekcie Sądy Okręgowe, jako organy rejestracyjne tytułów prasowych, muszą mierzyć się z nowymi technologiami przekazu oceniając w procesie rejestracji, czy serwisy internetowe, blogi oraz portale mogą być uznane za prasę, a w szczególności za dzienniki lub czasopisma, które podlegają obowiązkowi rejestracji.

Należy podkreślić, że obowiązek rejestracji dzienników i czasopism ma na celu między innymi uporządkowanie rynku wydawców publikacji periodycznych, identyfikację występujących na tym rynku podmiotów, a w przypadku naruszenia prawa do wizerunku lub dobrego imienia ma ułatwić ustalenie danych podmiotów odpowiedzialnych za to naruszenie i dochodzenie praw przez osoby poszkodowane.

Czy blog, portal, lub serwis informacyjny może być uznany za prasę i podlegać rejestracji?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo prasowe za prasę należy uznać „publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, …), prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, …) upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania.”

Sądy analizując przywołany powyżej przepis w kontekście nowych sposobów przekazywania i upowszechnia informacji jakie zapewnia Internet podkreślają, że o tym, czy publikacja internetowa ma charakter prasowy decydować powinien cel, jakiemu ma służyć. Skoro rolą i zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informacji, to „cykliczne informowanie opinii publicznej o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, pod oznaczonym tytułem, nazwą, adresem czy nawet linkiem, wskazywać będzie na taki cel, który realizuje …) autor danej publikacji elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej.” tak postanowienie WSA w Warszawie z dnia 30 października 2008 r., sygn. II SA/Wa 1885/2007)

W orzecznictwie podkreśla się, że nawet blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy. „Przekaz ten nie zawsze ma charakter prywatny, wyłącznie opiniotwórczo literacki, zdeterminowany osobowością jego twórcy.” tak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. I ACa 1032/2012).

Sądy zwracają również uwagę na fakt, że wybranie Internetu jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjnym, a zatem, jako wyłącznego „nośnika” przekazu, nie wyklucza uznania, że dany przekaz internetowy spełnia wymogi uznania za „prasę” i może podlegać obowiązkowi rejestracji w Rejestrze Czasopism tak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., I ACa 1032/2012). Nie ma przy tym wątpliwości, że przekazu treści za pośrednictwem Internetu nie wolno utożsamiać z samą witryną internetową, na które treść jest umieszczana.

Skoro obowiązkowi rejestracji podlegają wyłącznie dzienniki i czasopisma, uznając serwis, blog lub portal za prasę, należy następnie ocenić, czy odpowiada on definicji „dziennika” lub „czasopisma”, bowiem interwał czasowy w jakim pojawiają się w nim nowe informacje może determinować czy jest to dziennik, czy też czasopismo w rozumieniu Prawa prasowego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo prasowe dziennikiem/czasopismem jest druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu dziennik) lub nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku czasopismo).

Rejestrować czy nie? Konsekwencje braku zgłoszenia
Dla osób prowadzących serwisy informacyjne, portale lub blogi ocena, czy ich przedsięwzięcia spełniają przesłanki uznania ich za prasę ma istotne znaczenie, bowiem wydawanie dzienników lub czasopism bez rejestracji stanowi naruszenie prawa. Nowelizacja ustawy Prawo prasowe, która weszła w życie w dniu 19 lipca 2013 r., dostosowała przepisy do zasad wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r.sygn. akt SK 42/09) i złagodziła sankcje – obecnie brak rejestracji jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do 5.000,00 zł. poprzednio czyn ten stanowił przestępstwo i był zagrożony grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi samej procedury rejestracji tytułu w Rejestrze Dzienników i Czasopism można zapoznać się pod tym adresem.

Nowelizacja a rejestracja
Problem rejestracji tytułów prasowych w przypadku treści zamieszczanych w Internecie został dostrzeżony przez Ministerstwo Kultury. W projektowanej nowelizacji ustawy Prawo Prasowe zaproponowano zmianę definicji prasy, tak by objąć swoim zakresem również środki komunikacji elektronicznej upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania, przy czym z definicji „prasy” wyłączone zostaną niezarejestrowane przekazy niepodlegające procesom przygotowywania redakcyjnego, w szczególności: blogi, korespondencja elektroniczna, serwisy społecznościowe służących do wymiany treści tworzonej przez użytkowników, przekazy użytkowników prywatnych w celu udostępnienia lub wymiany informacji w ramach wspólnoty zainteresowań oraz strony internetowe użytkowników prywatnych. Mają zostać zniesione również sankcje za brak rejestracji.

W marcu 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w komisjach. Kiedy możemy spodziewać się uchwalenia ustawy i czy uda się to w czasie bieżącej kadencji Sejmu? Będziemy monitorować postępy prac. Z tekstem projektu nowelizacji oraz dokładnym przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się tutaj.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_4253b

Marta Kwiatkowska-Cylke
Adwokat
marta.kwiatkowska@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej